Inici -> Tributs i pagaments

Tributs i pagaments

 

Per a l'abonament dels diferents tributs, taxes o preus públics, l'Ajuntament ofereix la possibilitat de generar la carta de pagament en aquells que hagin estat emesos pel propi Ajuntament.

Cadascun dels tributs es regirà conforme el que estableix l'ordenança corresponent, especificant-se en cadascuna d'elles les circumstàncies particulars d'aquests tributs.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Rebuts: relació de rebuts pendents de pagament i rebuts cobrats.
  • Consulta de conceptes pels quals tributa: informació sobre els rebuts dels diferents conceptes tributaris, agrupant els mateixos en funció del seu estat.
  • Calendari fiscal: calendari del contribuent.
 
 

 

12 de Novembre del 2018