Inicio -> Què es la seu electrònica

Què es la seu electrònica

 

La seu electrònica de l'Ajuntament (https://seu.llucmajor.es) facilita l'accés als serveis d'Administració Electrònica que l'Ajuntament posa a la disposició de ciutadans i empreses en compliment a l'establert en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. A través de la mateixa la ciutadania i les empreses poden exercir el seu dret d'accés a la informació i realitzar les seves gestions amb l'Ajuntament de Llucmajor.

A qui va dirigida?

A tots els ciutadans i empreses que optin o hagin d'interactuar amb l'Ajuntament per Internet.

Tenen la mateixa validesa les gestions electròniques realitzades a través de la seu que les realitzades presencialment?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre el ciutadà/empresa i la Seu és segura. Tota la informació de caràcter personal viatja xifrada, els Certificats Digitals garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que s'envien per Internet estan xifrats i, una vegada que són guardats en els sistemes de l'Ajuntament de Llucmajor, s'utilitzen els mitjans necessaris per protegir-los, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Quan puc utilitzar la Seu electrònica?

Podrà accedir a ella i realitzar tràmits durant 24 hores els 365 dies de l'any. És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tinguin en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Alguns serveis de la seu poden no estar disponibles en determinades franges horàries per manteniment tècnic.

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu Electrònica de l'Ajuntament li preguem es posi en contacte amb nosaltres a través de l'apartat incidències del sistema o cridant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

12 de Novembre del 2018