Aportació de documentació a l'Ajuntament
Tornar

datos de la subsección
Descripción:

Formulario a cumplimentar para aportación de documentación a requerimiento previo o libre

Finalitat:

Aportar diversa documentació i/o aportar documentació relativa d'assumptes que ja té oberts amb l'Ajuntament. Pot aportar la documentació que vostè desitgi (necessitarà introduir el "nombre d'expedient" assignat a l'assumpte que podrà consultar en la comunicació d'inici que li va remetre l'Ajuntament o en qualsevol altre document remès referit a l'assumpte). Si desitja aportar la documentació sol·licitada per l'Ajuntament necessitarà introduir el "nombre de requeriment" que se li va indicar en el Requeriment remès per l'Ajuntament. Sol·licituds de participació en procesos selectius de personal.

Qui ho pot Presentar:

Cualquier persona que conste en el expediente como interesada.

Terminis de Presentació:

A qualsevol moment pot aportar nous documents a l'expedient. En cas de respondre a un requeriment de l'Ajuntament haurà de realitzar la gestió en els terminis indicats en el Requeriment remès. No realitzar el tràmit en el temps establert legalment pot comportar que l'Ajuntament declari la caducitat de l'expedient per entendre's que ha desistit de la seva petició (Art. 95 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) i es procedirà al tancament del mateix.

Òrgan Gestor:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb Sistema Clau